ZWIĄZEK ZAWODOWY TECHNIKÓW FARMACEUTYCZNYCH RP
 

 
 

 
 

 
UZNAWANIE KWALIFIKACJI TECHNIKA FARMACEUTYCZNEGO W INNYCH PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH UE
 
 
 
 
 
Przepisy o uznawaniu kwalifikacji zawodowych dotyczą państw wspólnotowych. Technik farmaceutyczny jest zawodem regulowanym w ponad 20 państwach Unii. Można występować o uznanie kwalifikacji zawodowych w procedurze dyrektyw Unii Europejskiej. Znajdują tutaj zastosowanie przepisy prawa uznawania kwalifikacji zawodowych w innym kraju członkowskim UE.
 
Staż należy odbyć w Polsce, by posiadać pełne uprawnienia zawodowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Chociaż brak aktu prawnego regulującego przymus odbycia stażu w Polsce, proszę pamiętać, iż wydanie decyzji o uznaniu kwalifikacji w innym kraju członkowskim bez odbytego stażu w kraju, w którym ukończono szkołę może skończyć się odmownie.

 
 
Dokumentem potwierdzającym odbycie 2-letniego stażu jest Zaświadczenie o odbyciu praktyki przez technika farmaceutycznego w aptece wydane przez kierownika apteki, w której staż został ukończony.
 


Ministerstwo Zdrowia jest organem właściwym do wydania stosownego zaświadczenie o pełnoprawnym wykonywaniu czynności fachowych przez technika farmaceutycznego w Polsce (po ukończonym stażu), co może zostać przeniesione do innego kraju UE oraz Norwegii i Szwajcarii. Informacje na temat składania zaświadczeń dostępne są tutaj.

By móc wykonywać nasz zawód w innym państwie członkowskim UE należy przedstawić odpowiedniemu ministerstwu pełną dokumentację i starać się o uznanie kwalifikacji zawodowych w odpowiednim Ministerstwie Zdrowia. Odpowiednie dokumenty, zgodnie z odrębnymi przepisami należy złożyć w jęz.polskim oraz w tłumaczeniu przez przysięgłego tłumacza na jęz.urzędowy państwa, w którym kwalifikacje mają zostać uznane oraz złożyć w urzędzie będącym odpowiednikiem Min.Zdrowia.

Podstawowe dokumenty to:

1. Świadectwo ukończenia szkoły policealnej
2. Dyplom przyznający kwalifikacje
3. Zaświadczenie o odbyciu stażu
4. Świadectwa pracy
5. Certyfikaty, dyplomy ze szkoleń, jeśli są
6. Referencje pracodawców, jeśli są
7. Wniosek o uznanie kwalifikacji zawodowych
8. Kserokopię Dowodu osobistego
9. Kserokopię Świadectwa Dojrzałości
10. Zakres zrealizowanego programu wraz z opisem


 
 
ZZTF RP wydaje dodatkowe zaświadczenia technikom farmaceutycznym na ich wniosek w celu przedkładania w instytucjach zagranicznych podczas ubiegania się o uznanie dyplomu w innych krajach członkowskich UE, o ile instytucje zagraniczne wymagają takiego zaświadczenia.

ZZTF RP jest opiniodawcą w sprawie wydawania decyzji o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez techników farmaceutycznych, którzy ukończyli szkoły kształcące techników farmaceutycznych w innych krajach UE. Uznawanie kwalifikacji działa zarówno w Polsce, jak i w innych państwach wspólnotowych. Decyzję wydaje Minister Zdrowia.


Dane kontaktowe w Ministerstwie Zdrowia w Polsce :

WYDZIAŁ UZNAWANIA KWALIFIKACJI W ZAWODACH MEDYCZNYCH

Katarzyna Chmielewska
dyrektor
numer pokoju:
106
I piętro skrzydło B
telefon:

(22) 634 94 00
(22) 831 15 53
fax: (22) 634 94 65


Ponadto zapraszamy na stronę dotyczącą regulowanych zawodów medycznych pod adresami :
 
 
 
 
Lista państw, w których zawód technik farmaceutyczny jest regulowany (klikając na poszczególne państwa otwierają się strony ministerstwa zdrowia tych państw) :
 
 
 
 
 
Farmatseut (Estonia)
 
 
 
 
 

Lyfjatæknir (Iceland)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Receptarie (Sweden)
 
 
 
statystyka ilości uznań kwalifikacji w poszczególnych państwach UE jest dostępna pod adresem :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opracowanie : Dominik Żyro 2012, aktualizacja 2016
 
 

 
 
 
 
5 grudnia 2016 r. ZZTF RP podpisał oficjalne dokumenty
zawiązujące współpracę
z Porozumieniem Zawodów Medycznych